Avís legal

Loteria Sant Julià posa a disposició al seu lloc web www.loteriasantjulia.es determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Loteria Sant Julià per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.loteriasantjulia.es en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’ USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de Loteria Sant Julià implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’ USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA. – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. – La utilització del lloc web de Loteria Sant Julià no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en www.loteriasantjulia.es on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’ USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers : dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel · lectual etc. Expressament Loteria Sant Julià prohibeix els següents :

1.1.1. – Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Loteria Sant Julià oa tercers.

1.1.2. – Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2. – Loteria Sant Julià podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA. – CONTINGUTS. – Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. – Loteria Sant Julià utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Loteria Sant Julià únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. – Tercers aliens a, Loteria Sant Julià bé mitjançant col · laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web oa notícies d’altres llocs dels que no és titular Loteria Sant Julià. Loteria Sant Julià en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links. L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaç en el seu lloc web al lloc web de Loteria Sant Julià no realitzarà un ús il · legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

2.3. – Loteria Sant Julià es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA. – DRETS D’AUTOR I MARCA. – Loteria Sant Julià és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Loteria Sant Julià, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Loteria Sant Julià. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Loteria Sant Julià -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Loteria Sant Julià.

QUARTA. – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE. – Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Vilanova i la Geltrú renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA. – En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.

Loteria Sant Julià podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Loteria Sant Julià.